FEEDBACK

Lắng nghe khách hàng là cách duy nhất để đảm bảo Nhang Sạch Tâm Minh có thể tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ mà khách hàng thực sự muốn mua. Thông tin phản hồi của khách hàng sẽ được Nhang Sạch Tâm Minh sử dụng trong suốt quá trình phát triển sản phẩm để đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng là một sản phẩm có thể giúp giải quyết vấn đề và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi biết rằng chỉ có thể bán cái khách hàng cần chứ không thể bán cái mà chúng tôi đang có!

  • FEED BACK CỦA KHÁCH HÀNG

    09-01-2018 // 803 Lượt xem

    Lắng nghe khách hàng là cách duy nhất để đảm bảo Nhang Sạch Tâm Minh có thể tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ mà khách hàng thực sự muốn mua. Thông tin phản hồi của khách hàng sẽ được Nhang Sạch Tâm Minh sử dụng trong suốt quá trình phát triển sản phẩm để đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng là một sản phẩm có thể giúp giải quyết vấn đề và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi biết rằng chỉ có thể bán cái khách hàng cần chứ không thể bán cái mà chúng tôI đang có! Cảm ơn Quý Vị

    Chi tiết →